Gedragsregels en huisregels

Algemene voorwaarden Atlas cup

 

Artikel 1. Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wedstrijd: fitness- en bodybuilding wedstrijd “Atlas” welke georganiseerd wordt door Archiesport.nl

1.2 Organisator/Organisatie: Archiesport.nl gevestigd te Dinther waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor de wedstrijd heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisatie en Deelnemer tot deelname aan de wedstrijd. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Deelname

2.1Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk indien:

  • het inschrijfformulier door de Deelnemer volledig ingevuld en verstuurd is
  • Deelnemer wedstrijdlid is van de NBBF (IFBB NL)
  • Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd en de contributie wedstrijdlid NBBF twee week voor aanvang van de wedstrijd is voldaan op rekening van de NBBF
  • Deelnemer akkoord is met de algemene voorwaarden

2.2 De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen indien hij of zij tenminste de door de NBBF vastgestelde minimum leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de wedstrijddag.

2.3 Inschrijving voor de wedstrijd kan door het invullen van het inschrijfformulier op de website van de Atlas Cup.

2.4 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Alleen bij bijzondere situaties zal de organisatie tot restitutie overgaan. 

2.5 Het is Deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit geeft geen recht op vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de wedstrijd.

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname is geheel op eigen risico van de Deelnemer.

3.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.3 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.5 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart Deelnemer bekend te zijn met het feit dat deelname aan de wedstrijd een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en aan deze eis te voldoen.

3.6 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan hier schriftelijk bezwaar tegen te maken (per geschrift of e-mail), waarna Organisator het verstrekken van de gegevens aan derden zal stopzetten. Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of facebook.

Artikel 6: Reglement

6.1 Op deelname aan de wedstrijd zijn van toepassing de reglementen van de IFBB Nederland. De organisatie van de Atlas cup gaat er vanuit dat de Deelnemer deze regels heeft gelezen en naleeft.

Artikel 7: Gedragsregels

7.1 Het betreden van het terrein waar de wedstrijdlocatie zich bevind is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de instructies van de Organisatie op te volgen.

7.2 Backstage toegang wordt alleen verkregen met een gepersonaliseerd bandje die Deelnemer krijgt bij de registratie door de Organisatie. Zonder dit wordt de toegang voor het backstage gedeelte Deelnemer ontzegd door de beveiligingsmedewerker. De persoonlijke bandjes zijn niet overdraagbaar. Dit geldt ook voor de coach(es) van Deelnemer.

7.3 Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn de volgende zaken niet toegestaan op het terrein of in het pand: drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, wapens, en andere gevaarlijke voorwerpen. Het is niet toegestaan de doorgang in de gangpaden te belemmeren of de veiligheid op welke andere manier te belemmeren.

7.4 Voor een goede sfeer tijdens het evenement dient elke Deelnemer zich te houden aan:

  • Toon respect voor elke deelnemer, coach of bezoeker. Ongeacht sekse, geloof, lichaamsbouw en prestaties. 
  • Ongewenste intimiteiten en (non) verbale agressie worden door Organisatie niet getolereerd.
  • Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook naar buiten te brengen.
  • Deelnemers die zich agressief gedragen of op enige andere wijze andere personen lastig vallen en blijven volharden in hinderlijk en of aanstootgevend gedrag kunnen door de security van de locatie verwijderd worden.
  • Indien men geen respect heeft voor de huisregels en zich hier niet aan kan houden kan de entree worden ontzegd. Zonder restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Ontzegging van toegang kan ook gevolgen hebben voor komende evenementen.
  • Bij het plegen van strafbare feiten doet de organisatie aangifte bij de politie.

7.5 Als gevolg van het landelijk rookbeleid is het niet toegestaan om te roken in openbare gelegenheden. Op het terrein mag gerookt worden op de daarvoor aangegeven plekken. Er wordt tijdens de wedstrijd alcohol geschonken. Alcoholhoudende dranken mogen enkel genuttigd worden door personen van 18 jaar en ouder. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Bij wangedrag/ drankmisbruik volgt ontzegging van de wedstrijd locatie. De beveiliging heeft opdracht daar op toe te zien. Backstage mag – in beperkte mate – alcohol gebruikt worden indien Deelnemer dit nuttigt ter voorbereiding op de wedstrijd. Indien de Deelnemer een waarschuwing heeft gehad van de organisatie vanwege gedragsproblematiek word de deelnemer bij de volgende keer verwijderd en gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

7.6 Alcohol, drugs en anabolen zijn verboden. Zowel het gebruik als de handel hierin door Deelnemer en andere personen. Indien er enige verdenking is wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het entreegeld of cateringtegoed.

7.7 Indien er medische problemen zijn of opspelen bij Deelnemer spreekt zijn/haar coach iemand van de Organisatie aan, zij zullen je verder helpen.

7.8 De lockers zijn niet beschikbaar voor Deelnemers en coaches. Deze zijn eigendom van de locatie.

7.9 De tanning die Deelnemer gebruikt mag niet afgeven. Deelnemer kan gebruik maken van de aanwezige spraytann. Indien Deelnemer eigen tanning gebruikt mag dit niet Panata, Dream-Tann of andere tanning wat afgeeft zijn. Deelnemer kan hiervoor worden gediskwalificeerd.

 

Artikel 8: Wijziging in de algemene voorwaarden

8.1 Organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel de algemene voorwaarden te wijzigen.